Xuyên, N. Đình, Hùng, P. Q., Nguyên, P. Đình, Sơn, L. T. and Thành, T. T. M. (2000) “Một số đặc trưng địa chấn của đới đứt gãy Sông Hồng”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(4), pp. 258–265. doi: 10.15625/0866-7187/22/4/11258.