Vấn, V. V. (2000) “Các đá magma phun trào - xâm nhập á kiềm tây Fansipan và nguồn gốc thành tạo”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(3), pp. 168–173. doi: 10.15625/0866-7187/22/3/11244.