Khanh, T. V. (2000) “Địa hình và khoáng hóa thiếc sa khoáng vùng Đông Bắc Tam Đảo”, VIETNAM JOURNAL OF EARTH SCIENCES, 22(2), pp. 156–160. doi: 10.15625/0866-7187/22/2/11226.