Hùng, P. V. (2000) “Xác định tính chất động học vủa đới đứt gãy ở khu vực Nam Trung Bộ bằng phần tích khe nứt kiến tạo”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(2), pp. 113–119. doi: 10.15625/0866-7187/22/2/11218.