Sơn, L. T. (2000) “Sử dụng tỷ số phổ biên độ (SH/SV) của dao động vi địa chấn để đánh giá điều kiện nền”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 22(1), pp. 10–17. doi: 10.15625/0866-7187/22/1/11189.