Trái Đất, T. chí C. K. học về (2012) “Tổng mục lục năm 2010”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 382–384. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1043.