Hải, N. T. and An, B. P. (2012) “Phân loại trượt lở đất đá và đánh giá nguy cơ trượt lở dọc tuyến đường Hồ Chí Minh thuộc Hà Tĩnh”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 365–373. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1041.