Hùng, P. V. (2012) “Đánh giá hiện trạng và khoanh vùng cảnh báo nguy cơ nứt đất tỉnh Quảng Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 348–356. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1039.