Hải, V. Q. (2012) “Xử lý số liệu GLONASS phục vụ nghiên cứu địa động lực”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 343–347. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1038.