Anh, Đào D. (2012) “Đặc điểm địa hóa khoáng vật quặng Mangan vùng mỏ Tốc Tát”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 308–317. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1034.