Dung, P. T., Anh, T. T., Hòa, T. T., Phượng, N. T., Ý, N. V., Ishihara, S., Cẩn, P. N. and Hiếu, T. V. (2012) “Indi - Khoáng sản đi kèm có triển vọng trong mỏ Chì - Kẽm khu vực chợ Đồn”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 299–307. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1032.