Hòa, T. T., Anh, T. T., Dung, P. T., Hùng, T. Q., Niên, B. Ấn, Hiếu, T. V. and Cẩn, P. N. (2012) “Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(4), pp. 289–298. doi: 10.15625/0866-7187/32/4/1031.