Dỹ, N. Địch, Lâm, D. Đình, Hà, V. V., Tấn, N. T., Tuấn, Đặng M. and Quảng, N. M. (2012) “Vị thế và dự báo xu thế phát triển vùng cửa sông Châu thổ Sông Cửu Long”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(2), pp. 122–127. doi: 10.15625/0866-7187/32/2/1010.