Túc, N. Đăng and Hướng, N. V. (2012) “Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(2), pp. 114–121. doi: 10.15625/0866-7187/32/2/1009.