Giảng, N. V. (2012) “Động Đất ở Haiti”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), pp. 91–93. doi: 10.15625/0866-7187/32/1/1003.