Phước, V. L. H. and An, Đặng T. (2012) “Vai trò của rừng ngập mặn trong quản lý đới bờ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), pp. 87–90. doi: 10.15625/0866-7187/32/1/1002.