Kỳ, N. Đình, Dân, N. L. and Hà, N. M. (2012) “Thoái hóa đất và quá trình hoang mạc hóa ở vùng Nam Trung Bộ”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), pp. 79–86. doi: 10.15625/0866-7187/32/1/1001.