Dương, N. Đình (2012) “Ứng dụng tư liệu MODIS hỗ trợ công tác quản lý tài nguyên và môi trường”, Vietnam Journal of Earth Sciences, 32(1), pp. 71–78. doi: 10.15625/0866-7187/32/1/1000.