[1]
P. L. Anh and H. V. Hằng, GRANIT NGUỒN GỐC VỎ KHỐI TAM TAO: CƠ SỞ CỦA TUỔI PERMI MUỘN, Vietnam J. Earth Sci. 27 (2017) 115–122. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/27/2/9401.