[1]
P. T. Trịnh, N. V. Hướng, N. V. Liêm, T. Đình Tô, V. Q. Hải, H. Q. Vinh, B. V. Thơm, N. Q. Xuyên, N. V. Thuận and B. T. Thảo, KIẾN TẠO HIỆN ĐẠI VÀ CÁC TAI BIẾN ĐỊA CHẤT LIÊN QUAN Ở VÙNG BIỂN VIỆT NAM VÀ LÂN CẬN, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2012) 443–456. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/391.