[1]
P. T. Dung, T. T. Hòa, T. T. Anh, N. T. Phượng, N. V. Ý, H. T. V. Hằng, V. T. Thương and V. H. Ly, ĐẶC ĐIỂM HÌNH THÁI VÀ THÀNH PHẦN HÓA HỌC CỦA ZIRCON TRONG GRANITOID KHỐI NÂNG PHAN SI PAN: Ý NGHĨA CỦA CHÚNG TRONG VIỆC XÁC ĐỊNH NGUỒN GỐC ĐÁ VÀ LỰA CHỌN CHO PHÂN TÍCH ĐỒNG VỊ, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2011) 423–435. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/351.