[1]
T. T. Anh, G. I.V., T. T. Hòa, N. P.A., P. T. Dung, B. Ấn Niên and P. N. Cẩn, ĐẶC ĐIỂM KHOÁNG VẬT - ĐỊA HÓA VÀ NGUỒN GỐC CÁC MỎ CHÌ - KẼM CẤU TRÚC LÔ GÂM, MIỀN BẮC VIỆT NAM, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2011) 393–408. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/348.