[1]
B. T. Bình, MỘT SỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU MỚI RANH GIỚI MẶN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG ĐỒNG BẰNG NAM BỘ, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2011) 377–385. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/3/345.