[1]
M. T. Tân, P. V. Tỵ, Đặng V. Bát, L. D. Bách, N. Biểu, T. Nghi and L. V. Dung, MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT PLIOCEN - ĐỆ TỨ, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH KHU VỰC MIỀN TRUNG VÀ ĐÔNG NAM THỀM LỤC ĐỊA VIỆT NAM, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2011) 109–118. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/2/285.