[1]
P. Phan Dong, G. A.R., N. X. Huyên, P. V.V., L. T. Nghinh and N. M. Quảng, PHÁT HIỆN MỚI VỀ HÓA THẠCH STROMATOLIT TRONG TRẦM TÍCH HỆ TẦNG RINH CHÙA, TRŨNG NA DƯƠNG, LẠNG SƠN, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2011) 94–96. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/282.