[1]
P. N. Cẩn, T. T. Anh, T. T. Hòa, P. T. Dung, N. T. Phượng, T. Q. Hùng, B. Ấn Niên, N. V. Ý and T. V. Hiếu, ĐẶC ĐIỂM QUẶNG HÓA VÀ KHOÁNG VẬT CÁC MỎ KẼM CHÌ KHU VỰC LÀNG HÍCH, Vietnam J. Earth Sci. 33 (2011) 85–93. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/33/1/281.