[1]
L. T. Sơn and Đinh Q. Văn, Thang năng lượng động đất địa phương (ML) khu vực Tây Bắc Việt Nam, Vietnam J. Earth Sci. 30 (2008) 345–349. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/4/11767.