[1]
N. V. Ý, T. T. Hòa, N. T. Phượng, T. T. Anh, V. V. Vấn, P. T. Dung, E. P. Izokh and A. S. Borisenko, Điều kiện địa động lực hình thành các mỏ vàng khu vực Miền Trung và Tây Nguyên, Vietnam J. Earth Sci. 30 (2008) 233–242. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/3/11760.