[1]
N. H. Phương and P. T. Truyền, Đánh giá khả năng bị tổn thương do động đất cho Thành phố Hà Nội, Vietnam J. Earth Sci. 30 (2008) 185–193. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/30/2/11755.