[1]
B. T. Vượng, Quan trắc động thái nước dưới đất tại vùng Lê Hồng Phong, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 446–457. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11695.