[1]
N. T. K. Thoa, G. Arduino, N. V. Giảng, P. T. K. Văn and B. T. Vượng, Mô hình thử nghiệm quản lý tầng chứa nước bổ sung tại Bắc Bình, Bình Thuận, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 389–409. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/4/11690.