[1]
N. Đăng Túc, Nghiên cứu trượt lở khu vực Móng Sến - Sapa, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 193–201. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11660.