[1]
T. V. Thắng, V. Đức Tùng and N. T. T. Hương, Đặc điểm phát triển kiến tạo đới Đà Lạt và kế cận trong Mesozoi muộn - Kainozoi, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 140–149. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11654.