[1]
T. T. Huệ, N. Đức Rỡi and L. T. Hoàn, Khảo sát về khả năng ô nhiễm phóng xạ vùng ven biển tỉnh Nam Định, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 97–101. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/2/11646.