[1]
L. T. Sơn, V. V. Chinh, N. N. Thủy, N. Q. Dũng, N. V. Yêm, N. Đình Xuyên, N. Q. Cường, N. T. Hùng and N. L. Minh, Động đất Đô Lương, Nghệ An ngày 7/1 và ngày 12/1 năm 2015, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 51–60. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11570.