[1]
V. T. Sơn, Hiện tượng dòng điện ngược xích đạo ở Việt Nam và Ấn Độ, Vietnam J. Earth Sci. 28 (2018) 43–50. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/28/1/11569.