[1]
V. V. Vấn, T. T. Hòa, A. S. Borisenco, N. T. Phượng, T. T. Anh, T. H. Lam, Đặng T. Thuận and P. T. Dung, Quặng hóa vàng Tà Năng, đới cấu trúc Đà Lạt: Điều kiện hình thành và bối cảnh địa động lưc, Vietnam J. Earth Sci. 29 (2007) 154–160. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/29/2/11523.