[1]
L. H. Anh and T. P. Tuấn, Bước đầu nghiên cứu cấu tạo trầm tích bở rời các sườn lồi - lõm vùng đồi núi thấp lưu vực Sông Cầu, Vietnam J. Earth Sci. 25 (2003) 309–313. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/25/4/11426.