[1]
V. Đức Chương, N. T. Thôn, T. V. Thắng, L. T. Việt, P. D. Linh and V. Đức Tùng, Một phát hiện mới về địa chất tại Sơn La, Vietnam J. Earth Sci. 24 (2002) 280–281. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/24/3/11408.