[1]
M. V. Lạc and N. D. Tùng, Những vấn đề trong nghiên cứu địa tầng Đệ Tứ ở nước ta hiện nay, Vietnam J. Earth Sci. 23 (2001) 261–267. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/23/3/11340.