[1]
N. Q. Mỹ and N. T. Sơn, Đặc điểm xói lở và bồi tụ tại đới đứt gãy Sông Hồng (Đoạn Việt Trì - Hà Nội), Vietnam J. Earth Sci. 22 (2000) 436–441. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/22/4/11304.