[1]
T. T. Hòa, T. T. Anh, P. T. Dung, T. Q. Hùng, B. Ấn Niên, T. V. Hiếu and P. N. Cẩn, Khoáng sản đi kèm trong các kiểu quặng Chì Kẽm và Đồng Miền Bắc Việt Nam, Vietnam J. Earth Sci. 32 (2012) 289–298. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/4/1031.