[1]
B. V. Thơm and N. X. Huyên, Hoạt động Tân kiến tạo và ảnh hưởng của chúng đến nứt, sụt đất khu vực Thanh Ba - Phú Thọ, Vietnam J. Earth Sci. 32 (2012) 200–210. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/3/1020.