[1]
N. Đăng Túc and N. V. Hướng, Đặc điểm Tân kiến tạo - Địa động lực hiện đại Thành phố Lào Cai, Vietnam J. Earth Sci. 32 (2012) 114–121. DOI: https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/2/1009.