Sơn, Lê Tử. 2012. “Đánh Giá xác suất Nguy hiểm động đất Bà Rịa - Vũng Tàu”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (1):63-70. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/999.