Tặng, Nguyễn Xuân, and Tạ Văn Hạnh. 2012. “Đặc điểm nước dưới đất Trong vùng cát Ven biển miền Trung Việt Nam Và định hướng Khai thác sử dụng”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (1):26-35. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/995.