An, Phan Tiến, Phan Trường Phiệt, Nguyễn Văn Hoàng, and Vũ Đình Hùng. 2012. “Phân tích trượt sườn dốc Theo phương pháp Mô hình vật Lý Có xét đến điều kiện tương thích của lực tương tác”. Vietnam Journal of Earth Sciences 32 (1):18-25. https://doi.org/10.15625/0866-7187/32/1/994.