Nam, Tăng Đình. 2009. “Mối Quan hệ giữa các đặc trưng phổ phân cực kích thích dòng Xoay chiều với hàm lượng quặng đồng vùng Tà Phời Và quặng Chì - kẽm ở Ba Xứ”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (4):311-16. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/4/9721.