Xuyên, Nguyễn Đình, Nguyễn Lê Minh, and Nguyễn Tiến Hùng. 2009. “Độ Nguy hiểm động đất vùng Nam Bộ Và Thành phố Hồ Chí Minh”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (3):193-200. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/3/9687.