Sơn, Lê Tử, and Nguyễn Đình Xuyên. 2009. “Hoạt động động đất vùng Nam Trung Bộ, Nam Bộ Và lân cận”. Vietnam Journal of Earth Sciences 31 (1):44-52. https://doi.org/10.15625/0866-7187/31/1/9668.